ดู หนัง นาคี 2 เต็ม เรื่อง ฟรี。 ดูหนังออนไลน์ฟรี Nakee 2 (2018) นาคี 2

ดูหนังออนไลน์ฟรี Nakee 2 (2018) นาคี 2

ดู หนัง นาคี 2 เต็ม เรื่อง ฟรี

HeaderSocial { padding-left: 20px; margin-top: 75px; height: 40px; text-align: right; }. NavElementSubSub-element { height:60px; } }. PostPreviewAbout-description { margin: 0; }. PostPreview-snippet { opacity: 0; -webkit-transition: all 0. NavSearch-submit { visibility: hidden; }. Content { width: 940px; margin: auto; margin-top: 20px; }. PostPreviewSource-angle { height: 0; width: 0; position: absolute; left: 0; bottom: 120px; -webkit-transition: bottom 0. Post-content h6 + p { margin-top: 0; }. Nav { height: auto; line-height: 40px; display: none; position: fixed; z-index: 3; max-height: 100%; overflow-y: scroll; top: 50px; }. Content--page { width: 940px; } } media only screen and min-width: 1300px {. NavSearch-container { width: 100%; } } media only screen and min-width: 980px {. PostPreviewSource-icon { bottom: 8px; }. NavElement-link { display: block; } }. PostPreviewAbout-link { position: absolute; top: 0; bottom: 0; left: 0; right: 0; } media only screen and max-width: 660px {. Content--index { width: 620px; }. PaginationLink--previous { margin-bottom: 20px; } } media only screen and min-width: 660px {. Content { width: 100%; padding: 0 20px 0 20px; } body. Header-title { font-size: 30px; line-height: 50px; white-space: nowrap; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden; padding: 0 10px 0 10px; text-align: center; max-width: 200px; } }. Header-social { display: none; } }. PostPreview-snippet { display: none; } } media only screen and min-width: 660px {. PostMeta-user { display: table-cell; text-align: left; }. Header-content { width: 100%; height: 50px; padding: 0; } }. NavElementSubSub-element a { width: 100%; display: block; }. PostPreviewMeta { display: table; }. PostMeta-comments { text-align: center; }. PostMeta-tags { display: table-cell; text-align: center; }. HeaderSocial-elementLink:hover { background-color: white; color: 3498db; }. PostPreviewAbout-avatar { -webkit-transition: top 0. Header { height: 240px; padding-top: 50px; } media only screen and max-width: 980px {. Content--special {} media only screen and min-width: 660px and max-width: 980px {. NavSearch-input { position: absolute; top: 0; right: 0; border: none; outline: none; background: fff; width: 200px; margin: 0; margin-right: 60px; z-index: 10; padding: 20px 20px 20px 20px; font-family: inherit; font-size: 20px; color: 2c3e50; } media only screen and max-width: 980px {. Post-date { width: 40%; left: 30%; } } media only screen and min-width: 660px and max-width:980px {. Post-content p + h6 { margin-top: 40px; }. PostSocial { display: table; width: 100%; }. Header-titleLink:hover { color: white; }. Nav-elementList { position: relative; }. Body { padding-top: 50px; } } body. Header-title { display: table-cell; font-family: 'Open Sans', cursive; font-size: 60px; color: white; font-weight: bold; line-height: 60px; vertical-align: middle; margin: 0; overflow: hidden; max-height: 180px; text-align: left; } media only screen and max-width: 980px {. HeaderSocial-elementLink { width: 40px; height: 40px; display: inline-block; font-family: 'FontAwesome'; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: inherit; line-height: normal; border-radius: 50%; border: 1px solid white; color: white; -webkit-font-smoothing: antialiased; }. NavSearch-container { position: relative; width: 0%; min-width: 60px; height: 60px; float: right; overflow: hidden; -webkit-transition: width 0. HeaderSocial-element { height: 40px; border: 0; display: inline-block; padding: 0; position: relative; text-align: center; }. PostPreviewAbout-content { -webkit-transition: height 0. NavElement-link { padding: 0; } media only screen and max-width: 980px {. Post-adUnderHeader { text-align: center; } }. Post-content { background-color: white; padding: 20px; margin-bottom: 20px; }. PostPreviewMeta-comments { display: table-cell; text-align: right; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; }. Body { background: ecf0f1; background-image: none; color: 787878; font-size: 14px; line-height: 17px; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-weight: 200; } media only screen and max-width: 980px {. PostMeta-comments { display: table-cell; text-align: right; }. Nav--fixed { position: fixed; top: 0; z-index: 3; }. Header-content { width: 1280px; } } media only screen and max-width: 980px {. Post-meta { margin-bottom: 10px; }. Header-social { display: table-cell; margin-bottom: 0; padding-left: 0; vertical-align: middle; width: 80px; } media only screen and max-width: 980px {. PostPreview-date { position: absolute; bottom: -5px; padding: 5px; color: white; text-transform: uppercase; font-weight: bold; z-index: 2; text-align: center; width: 100px; left: 100px; font-family: 'Open Sans'; background-color: 3498db; }. PostPreviewAbout { position: relative; }. PostPreview:nth-child 3n+3 { margin-right: 0; } } media only screen and min-width: 1300px {. PostPreview-snippet { opacity: 1; } }. PostPreviewAbout-title { display: block; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; text-align: center; line-height: 20px; color: white; font-size: 20px; margin: 0; font-family: 'Open Sans'; }. Header-menuButton { display: table-cell; color: white; width: 50px; height: 50px; line-height: 50px; vertical-align: middle; text-align: center; font-size: 30px; -webkit-user-select: none; -moz-user-select: none; -ms-user-select: none; -o-user-select: none; user-select: none; }. PostPreviewAbout-cover { -webkit-transition: height 0. PostMeta-date { display: table-cell; text-align: center; }. PostPreview--ad div { display: inline-block; } }. Header { position: relative; width: 100%; height: 200px; padding: 10px; background-color: 3498db; } body. PostPreview-coverImage { position: absolute; top: 0; bottom: 0; left: 0; right: 0; height: 100%; } }. NavElementSubSub { position: relative; } } media only screen and max-width: 980px {. PostPreviewAbout-content { height: 160px; padding: 40px 15px 15px; overflow: hidden; }. PostPreviewMeta-tags { display: table-cell; text-align: left; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; }. PostPreview-cover { width: 300px; height: 170px; position: relative; -webkit-transition: height 0. NavSearch-container { width: 100%; } } media only screen and max-width: 980px {. Post-header { position: relative; padding: 20px; background-color: white; margin-bottom: 20px; border: 0 solid transparent; border-width: 0 0 5px 0; border-color: 3498db; }. PostPreview-cover { height : 110px; }. PostPreview--ad { text-align: center; background-color: transparent; }. NavElementSubSub-element { overflow: hidden; height: 0; -webkit-transition: all 0. Header-titleLink { max-height: 180px; display: inline-block; overflow: hidden; } }. PostPreviewAbout { height: auto; }. PostPreview-link { position: absolute; top: 0; bottom: 0; left: 0; right: 0; z-index: 1; }. PostSource-angle { height: 0; width: 0; position: absolute; left: 0; top: 0; border-right: 50px solid transparent; border-bottom: 50px solid transparent; border-top: 0 solid transparent; border-left: 50px solid 3498db; }. Nav-list { width: 1260px; } }. PostPreviewAbout-title { opacity: 0; -webkit-transition: opacity 0. Nav-links { display: none; } }. PostMeta { display: table; table-layout: fixed; width: 100%; }. PostPreviewAbout-cover { height: auto; }. PostPreviewAbout-cover { height: 50px; -webkit-transition: height 0. NavSearch-submit { width: 50px; height: 50px; line-height: 50px; } }. Post-title { font-family: 'Open Sans', cursive; font-size: 32px; line-height: 32px; margin-top: 0; text-align: center; color: 3498db; }. PostPreview:nth-child 4n+4 { margin-right: 0; } } media only screen and max-width: 660px {. Nav-list { width: 940px; list-style: none; margin: 0 auto; padding: 0; position: relative; } media only screen and max-width: 980px {. NavElement { height: 60px; display: inline-block; } media only screen and max-width: 980px {. PostPreview-meta { position: absolute; bottom: 0; z-index: 1; background-color: white; padding-top: 10px; padding-bottom: 15px; width: 270px; } }. PostPreview-cover::before { border-width: 5px 0 5px 0; border-color: 3498db; } }. Header { position: fixed; top: 0; z-index: 3; height: auto; padding: 0; } body. Content--index { width: 1260px; }. NavElementSub-element { padding: 0; display: block; width: 100%; } media only screen and min-width: 980px {. Content--special h2 { margin-top: 0; } media only screen and max-width: 660px {. PostPreviewAbout-content { height: 190px; -webkit-transition: height 0. PostPreviewSource-angle { bottom: 0; border-bottom: 0 solid transparent; border-top: 50px solid transparent; }. Header-content { width: 960px; margin: auto; padding: 0 10px; display: table; height: 180px; overflow: hidden; } media only screen and min-width: 1300px {. PaginationLink:hover { color: white; background: 3498db; }. Post-returnToHome { display: block; text-align: center; line-height: 60px; }. PostPreview-meta { width: 100%; margin-bottom: 0; } media only screen and min-width: 660px {. PostPreview-content { padding: 15px; overflow: hidden; }. PostPreviewAbout-avatar { top: 10px; -webkit-transition: top 0. NavElementSubSub { margin-left: 250px; position: absolute; top: 0; } media only screen and max-width: 980px {. NavElementSubSub { left: 0; position: absolute; text-align: center; top: 60px; width: 250px; z-index: 1000; } }. PostPreviewAbout-avatar { position: absolute; border-radius: 50%; top: 50px; left: 115px; border: 5px solid white; }. Content--page { width: 940px; } }. PostPreviewAbout-content { height: auto; padding-top: 15px }. PostSocial-overblog { display: table-cell; vertical-align: top; width: 25%; text-align: center; }. PostPreviewAbout-avatar { display: none; } } media only screen and min-width: 980px {. PaginationLink--next { float: right; } }. PostPreviewMeta-date { display: table-cell; text-align: left; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; }. Header-titleLink { color: white; } media only screen and min-width: 980px {. PostPreviewAbout-title { opacity: 1; -webkit-transition: opacity 0. NavSearch-container--open { width: 300px; } }. Post-content h6 { margin: 15px 0; }. Content--page { width: 620px; } } media only screen and min-width: 980px and max-width: 1300px {. ดอนไม้ป่า ก็เกิดคดีสะเทือนขวัญขึ้นอย่างมากมาย โดยหลายคดีเกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ และมีเงื่อนงำที่คลี่คลายไม่ได้ โดยชาวบ้านต่างปักใจว่าเป็นฝีมือของ เจ้าแม่นาคี ที่กำลังออกอาละวาดอีกครั้งและเหตุการณ์ยิ่งพาให้ชาวบ้านต่างแน่ใจว่า สร้อย เป็นร่างประทับของเจ้าแม่นาคี แม้แต่ตัว สารวัตรป้องปราบ เองซึ่งไม่เคยเชื่อในเรื่องราวลี้ลับเหนือธรรมชาติ ยังลังเลต่อคำกล่าวหาที่สร้อยได้รับ จนทำให้เขาต้องค้นหาความจริงเบื้องหลังคดีลึกลับในดอนไม้ป่าแห่งนี้ Nakee 2. ดูหนัง Pee Nak 2 2020 พี่นาค 2. Nav--open { display: block; } body. Header-menuButton { display: none; } media only screen and max-width: 980px {. Nav-search { position: absolute; right: 0; bottom: 0; }. PaginationLink--previous { float: left; }. PostPreview-cover::before { position: absolute; top: 0; bottom: 0; left: 0; right: 0; z-index: 1; background: rgba 0,0,0,0 ; content: ''; -webkit-transition: border 0. PostPreview-cover { width: 100%; height: auto; } } media only screen and min-width: 980px {. NavElement-link { padding: 0 30px 0 30px; } }. PostPreview:nth-child 2n+2 { margin-right: 0; } } media only screen and min-width: 980px and max-width: 1300px {. NavElementSubSub-element:hover { background: 1E7145; } }. Content--index { width: 940px; }. PostPreview { float: none; width: 100%; height: auto; }. PaginationLink--next { display: inline: block; }. PostPreviewSource-icon { width: 32px; text-align: center; position: absolute; bottom: 147px; color: white; -webkit-transition: bottom 0. NavSearch-input { position: relative; width: 100%; margin-right: 0; padding-right: 70px; line-height: 30px; padding: 10px 20px 10px 20px; z-index: 0; } }. PostPreview-tags { position: absolute; bottom: 0; right: 0; padding: 5px 20px; color: white; text-transform: uppercase; font-weight: bold; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; max-width: 100%; -webkit-transition: all 0. PostSource-icon { width: 32px; text-align: center; position: absolute; top: 8px; left: 0; color: white; } media only screen and max-width: 660px {. PostPreview-tags { bottom: 100%; margin-bottom: -28px; padding-bottom: 5px; } }. Nav-search { position: relative; }. PaginationLink { cursor: pointer; padding: 20px; text-align: center; display: block; background: white; border: 1px solid 3498db; color: 3498db; } media only screen and max-width: 660px {. NavSearch {} media only screen and max-width: 980px {. Post-date { position: absolute; bottom: -10px; padding: 5px; color: white; text-transform: uppercase; font-family: 'Open Sans'; z-index: 2; text-align: center; width: 140px; left: 390px; background-color: 3498db; } media only screen and max-width: 660px {. PostPreview-title { font-family: 'Open Sans'; font-weight: 600; font-size: 20px; text-transform: uppercase; line-height: 20px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; margin-bottom: 10px; margin-top: 0; color: 3498db; } media only screen and max-width: 660px {. PostPreviewMeta-user { display: table-cell; text-align: left; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; }. Header { height: auto; padding-top: 40px; } }. PostPreview { margin-bottom: 20px; background-color: white; width: 300px; height: 250px; float: left; position: relative; margin-right: 20px; overflow: hidden; } media only screen and min-width: 660px and max-width: 980px {. NavElement { display: block; height: auto; } } media only screen and min-width: 980px {.。 。 。 。 。

次の

ดูหนังออนไลน์ฟรี Nakee 2 (2018) นาคี 2

ดู หนัง นาคี 2 เต็ม เรื่อง ฟรี

。 。 。 。 。 。

次の

ดูหนังออนไลน์ฟรี Nakee 2 (2018) นาคี 2

ดู หนัง นาคี 2 เต็ม เรื่อง ฟรี

。 。 。 。 。 。 。

次の

ดูหนังออนไลน์ Nakee 2 นาคี 2 > ดูหนังออนไลน์ฟรี Doonungonline หนังใหม่ชนโรง ดูหนังเต็มเรื่อง

ดู หนัง นาคี 2 เต็ม เรื่อง ฟรี

。 。 。 。 。 。

次の

Dabangg 2 2012 ดูหนังมาสเตอร์ ฟรี

ดู หนัง นาคี 2 เต็ม เรื่อง ฟรี

。 。 。 。 。 。 。

次の

ดูหนังออนไลน์ Nakee 2 นาคี 2 > ดูหนังออนไลน์ฟรี Doonungonline หนังใหม่ชนโรง ดูหนังเต็มเรื่อง

ดู หนัง นาคี 2 เต็ม เรื่อง ฟรี

。 。 。 。 。

次の

ดูหนัง Pee Nak 2 2020 พี่นาค 2 .. เต็มเรื่อง (HD) พี่นาค 2 .. 2020.

ดู หนัง นาคี 2 เต็ม เรื่อง ฟรี

。 。 。 。 。 。 。

次の

ดูหนัง Pee Nak 2 2020 พี่นาค 2 .. เต็มเรื่อง (HD) พี่นาค 2 .. 2020.

ดู หนัง นาคี 2 เต็ม เรื่อง ฟรี

。 。 。 。 。 。 。

次の